Všeobecné obchodní podmínky1. Úvodní ustanovení

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") v platném znění uzavřené mezi:

EntWave s.r.o.
Křižíkova 2697/70
612 00  Brno - Královo Pole

IČ: 02692350
DIČ: CZ02692350

Tel.: +420 775 250 050 (infolinka)
E-mail: info@ndwebs.cz
Č. účtu: 2800558917/2010 (Fio banka, a.s.)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 23958 a je plátce DPH
(dále jen "poskytovatel")

a

zákazníkem (dále jen "zákazník") na straně druhé.


1.1 Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel poskytuje/prodává/pronajímá služby a zboží na základě objednávky podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.

1.2 Podmínky se vztahující na nákup/pronájem zboží a veškerých služeb provozovaných poskytovatelem (dále jen "objednávka").

1.3 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

1.4 Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na internetových stránkách poskytovatele www.nd-webs.cz.

1.5 Zákazník, který uzavírá s poskytovatelem smlouvu prohlašuje, že je oprávněn jednat ve věci nákupu/pronájmu zboží a veškerých služeb provozovaných poskytovatelem.

1.6 Zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

1.7 Každý zákazník, který chce vytvořit objednávku prostřednictvím stránek provozovaných poskytovatelem, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být objednávka odmítnuta.


2. Práva a povinnosti stran

2.1 Poskytovatel se zavazuje vytvořit a předat objednávku zákazníkovi pokud nebude smluveno jinak a budou dodrženy platební podmínky. Zákazník se stává vlastníkem veškerých práv týkajících se objednávky, s výjimkou práv níže či výše uvedených. Vlastnické právo k objednávce přechází z poskytovatele na zákazníka v okamžiku úplné úhrady sjednané ceny objednávky. Poplatky a další náklady spojené s dokončením objednávky nese zákazník.

2.2 Veškeré materiály a dokumentace k objednávce budou předány v elektronické podobě, ve formátu a formě kompatibilním se způsobem jejich plánovaného použití a to v případě, nebude-li smluveno jinak.

2.3 Není-li řečeno jinak, místem předání a provozování veškerých materiálů a služeb spojených s objednávkou je sídlo poskytovatele. Zákazník toto předání potvrdí prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.

2.4 Pro zajištění plnohodnotných webhostingových služeb se poskytovatel stává technickým správcem DNS záznamu pro doménové jméno. Při změně technického kontaktu či DNS serveru domény zákazníkem nebo pokud zákazník spravuje doménové jméno svépomocí či prostřednictvím jiného subjektu neodpovídá poskytovatel za funkčnost respektive nefunkčnost služeb poskytovaných zákazníkovi způsobenou špatnou konfigurací doménového jména. Nefunkčnost služeb poskytovaných zákazníkovi, způsobená výše uvedeným, nemá vliv na povinnost zákazníka hradit poskytovateli smluvené platby. Obnovení funkčnosti služeb je možné na žádost zákazníka a je zpoplatněno dle platného ceníku poskytovatele.

2.5 Poskytovatel se zavazuje v případě objednání webhostingových služeb zajistit provoz domény zákazníka na základě objednávky služeb, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, zajistí přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám, zajistí možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP, zajistí případné prodloužení platnosti doménového jména u příslušné registrační autority (tento závazek poskytovatele je podmíněn splněním veškerých podmínek vyplývajících z těchto podmínek, jakožto i ze smlouvy s příslušnou registrační autoritou, ze strany zákazníka) a zajistí další služby, které odpovídají objednanému webhostingovému programu.

2.6 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.

2.7 Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.

2.8 Poskytovatel se zavazuje předem informovat zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl zákazník přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách poskytovatele.

2.9 Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

2.10 Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.

2.11 Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou nebo odkaz (link) na stránky s takovým obsahem podléhá speciálním podmínkám a je nutné je před uveřejněním konzultovat s poskytovatelem. Bez předchozí konzultace a povolení poskytovatele je zakázáno takový obsah na servery poskytovatele umísťovat.

2.12 Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.

2.13 Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám. Zákazník plně a bezvýhradně odpovídá za případný rozpor zveřejňovaných informací a materiálů s autorským zákonem, který vznikl provozem jeho webových stránek nebo které nahrál na náš server. Poskytovatel si při zjištění jakéhokoliv takovéhoto porušení autorského zákona či zákonů souvisejících vyhrazuje právo na okamžité přerušení poskytování služeb až do doby odstranění závadného materiálu.

2.14 Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu služeb nebo k okamžitému zastavení přístupu k zákazníkovu poštovnímu účtu. Zákazník dále není oprávněn využívat poskytovaných služeb pro zasílání hromadných obchodních e-mailů bez svolení poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn omezit technickými prostředky množství a velikost odesílaných e-mailů a kdykoliv smazat bez upozornění ještě neodeslané, opakující se e-maily z jedné adresy, které budou zatěžovat servery nebo omezovat služby pro ostatní uživatele.

2.15 Zákazník se zavazuje, že do diskového prostoru vyhrazeného k jedné provozované doméně nebude umisťovat soubory patřící k jiné, komerčně využívané prezentaci, resp. jiné doméně, na které se pak bude explicitně odkazovat v rámci aliasingu či snahy o provozováni více domén na jednom diskovém prostoru pomocí skriptového přesměrováni, tedy tzv. "redirectem".

2.16 Zákazník je povinen nevyužívat poskytované služby způsobem, který by mohl způsobit přetížení sítě Internet nebo datové sítě poskytovatele mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek sítě. Zákazníkovi provozujícímu program, který oproti původně objednanému programu využívá velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za poplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

2.17 S výjimkou kódu produktů poskytnutých zákazníkovi poskytovatelem je zákazník povinen zajistit obsah svých stránek a kód aplikací tak, aby je nebylo možné zneužívat. Převážně se jedná o zajištění ochrany proti automatům zneužívajících formulářů, plnících databáze a proti phisingu a dalším zneužívajícím praktikám. Používá-li aplikace třetích stran, je povinen provádět jejich upgrade a v případě nalezení exploitu co nejdříve zajistit zabránění zneužití.

2.18 Jakékoli porušení článků 2.9 až 2.17, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb zákazníkem, je považováno za podstatné porušení těchto podmínek a v takovém případě je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb zákazníkovi a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb zákazníkovi na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku poskytovatele.

2.19 Za umístění závadného obsahu dle článků 2.10 a 2.11 na server se zákazník zavazuje uhradit bez výhrad smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za poškození dobrého jména poskytovatele. Za jakékoli jiné porušení smluvních podmínek dle článku 2.15 uhradí zákazník poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

2.20 Poskytovatel má právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.

2.21 Poskytovatel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění těchto podmínek a v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb zákazníkem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.

2.22 Zákazník tímto uděluje po dobu trvání využívání služeb poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování zákazníka o nových produktech poskytovatele a uvedení v referencích. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka uvedených v objednávce služeb ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. Zároveň zákazník souhlasí s tím, že některé údaje, poskytnuté v souvislosti s objednávkou služeb, mohou být veřejně přístupné, například při zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jako zpracovaný výstup z databáze majitelů registrovaných domén. Zákazník si je vědom, že v zájmu zajištění kvalitních služeb v oblasti webhostingu mohou být v případě prokazatelně neuhrazených poplatků za služby a vyhýbání se jednáním o jejich úhradě jeho údaje poskytnuty ostatním poskytovatelům stejných či podobných služeb v této oblasti v České republice. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelem. na adresu jeho elektronické pošty.

2.23 Zákazník je povinen oznamovat poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů neprodleně poté, co k případné změně dojde. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. e-mail na který je odesílána fakturace. Zákazník je rovněž povinen změny oznámit příslušné registrační autoritě. V případě neoznámení uvedených změn poskytovateli nese zákazník odpovědnost za jakékoliv škody tímto vzniklé.

2.24 Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit tyto smluvní podmínky nebo ceník služeb. Poskytovatel je oprávněn tímto způsobem navýšit cenu stávajících produktů sjednanou na objednávce služeb – specifikaci produktu maximálně o 10% ceny produktu ročně případně o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovenou Českým statistickým úřadem pro dané časové období, je-li vyšší než 10%. Takováto změna ceníku nebo těchto smluvních podmínek bude zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele, a to nejpozději do 30 dnů před tím, než má zamýšlená změna nabýt účinnosti. Pokud zákazník nedoručí do 30 dnů od tohoto zveřejnění poskytovateli písemnou výpověď poskytovaných služeb, považuje se toto za souhlas s novým zněním smluvních podmínek nebo ceníku služeb poskytovatele.

2.25 Poskytovatel o změně uvedené v bodě 2.24 zákazníka ve stejné lhůtě informuje též emailem odeslaným do emailové schránky zákazníka. Zákazník si je vědom, že poskytovatel nemůže garantovat doručení předmětného oznámení do emailové schránky zákazníka, a proto se za splnění povinnosti z jeho strany považuje odeslání emailu zákazníkovi bez ohledu na jeho doručení druhé straně.

2.26 V případě změny bodu 2.24 těchto smluvních podmínek je poskytovatel povinen takovouto změnu oznámit zákazníkovi nejpozději 30 dní před tím, než má zamýšlená změna nabýt účinnosti, a to doporučeným dopisem odeslaným zákazníkovi. Zásilka se považuje za doručenou následující pracovní den po odeslání. Pokud zákazník do 30 dnů od doručení oznámení o této změně nedoručí poskytovateli písemnou výpověď služeb, považuje se toto za souhlas s novým zněním smluvních podmínek.

2.27 Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového přístupu třetích osoby ke koncovému zařízení zákazníka a neveřejným údajům ani za užívání výše uvedených aplikací zákazníkem.


3. Vytvoření a předání objednávky

3.1 Specifikace a konkretizace objednaného produktu zákazníkem je uvedena v objednávce samotné – specifikaci zakázky, která je nedílnou součástí každé objednávky vzniklé mezi poskytovatelem a zákazníkem.

3.2 Zákazník se zavazuje předat poskytovateli veškeré podklady nutné k vytvoření produktu před zahájením prací na díle, pokud není v objednávce – specifikaci zakázky uvedeno jinak. V případě nedodržení této podmínky nenese zhotovitel jakoukoliv odpovědnost za nedodržení termínu předání produktu zákazníkovi. Zákazník se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli co nejvyšší možnou součinnost při výrobě produktu bez které není možné výrobu produktu dokončit (např. při naplňování stránek texty, daty, apod.)

3.3 Zákazník se zavazuje zaplatit za vytvořený produkt zhotoviteli cenu sjednanou a uvedenou na objednávce služeb – specifikaci zakázky a to způsobem dle článku 4 těchto obchodních podmínek.

3.4 Zákazník se zavazuje zaplatit zhotoviteli poměrnou část ceny produktu v případě existence důvodů ležících na straně zákazníka, znemožňujících zhotoviteli dokončení výroby produktu (tj. například chybějící či nedostatečná součinnost při naplňování stránek texty, daty apod.).

3.5 Poskytovatel poskytuje, za níže uvedených podmínek a především uhrazení všech smluvených poplatků, zákazníkovi výlučné oprávnění užít vytvořenou grafickou šablonu či její libovolnou část ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu vyjma užití způsobem, který je v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

3.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo užít produkt k účelu propagace a prezentace své práce a to jakýmkoliv jím zvoleným způsobem.

3.7 Práva ke grafické šabloně, systému nebo softwaru uvedená v bodě 3.5 přecházejí na zákazníka okamžikem uhrazení příslušných poplatků či plateb za vytvoření produktu dle těchto smluvních podmínek

3.8 V případě ukončení výroby produktu či zpracování objednávky, a to z důvodů ležících na libovolné straně, přecházejí práva na nedokončený produkt (např. grafický návrh) uvedená v bodě 3.5 na zákazníka uhrazením veškerých jeho závazků vůči poskytovateli.


4. Poplatky za služby a platební podmínky

4.1 Zákazník je povinen hradit příslušné poplatky za služby podle objednávky služeb – specifikace zakázky a aktuálního platného ceníku nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě či faktuře. V případě nesouladu ceny sjednané na objednávce služeb – specifikaci zakázky s cenou v ceníku poskytovatele má vždy přednost částka sjednaná na objednávce služeb – specifikaci zakázky. Termínem uhrazení se rozumí datum připsání platby na účet poskytovatele.

4.2 Není-li smluveno jinak, veškeré platby a zálohy ze strany zákazníka jsou nevratné.

4.3 Poskytovatel zašle zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě či fakturu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Výzva k platbě nebo faktura zaslaná prostřednictvím elektronické pošty obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbě či fakturu za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě nebo faktura byla zaslána v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat výzvu k platbě či fakturu poštou, který je zpoplatněn podle ceníku.

4.4 Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může zákazník uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě či faktury. V opačném případě uznává zákazník zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči poskytovateli.

4.5 Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické formě. Dle dohody lze zřídit zasílání výzvu k platbě nebo fakturu poštou - toto je zpoplatněno podle ceníku.

4.6 V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě, stejně tak i při existenci jakékoliv jiné pohledávky poskytovatele vůči zákazníkovi po datu splatnosti uvedeném na výzvě k platbě či faktuře, má poskytovatel právo přerušit poskytování sjednaných služeb a to i všech ostatních služeb příslušného zákazníka nesouvisejících s neuhrazenou objednávkou. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku poskytovatele.

4.7 Případné upomínky k úhradě zasílá poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Smluvní strany tento způsob zaslání upomínky považují za průkazný a zavazují se jej respektovat stejně jako by bylo provedeno v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat upomínku poštou. Poskytoval je oprávněn v případech, kdy je zákazník v prodlení s úhradou sjednané ceny za objednané a již poskytnuté služby déle než 45 dní, a nedojde k dohodě mezi poskytovatelem a zákazníkem, nebo podmínky této dohody nebyli splněny, umístit na jeho pozastavený webhosting veřejnou informaci o neuhrazení těchto závazků. Zákazník s tímto způsobem upomínky souhlasí a bere ji na vědomí. Poskytovatel se zavazuje nejméně 5 dní před tímto úkonem oznámit tuto skutečnost na elektronickou adresu zákazníka.

4.8 Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených závazků zákazníka za každý den prodlení s vyúčtovanými platbami za objednané služby.

4.9 Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka dle těchto smluvních podmínek nezbavuje zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele.


5. Reklamace, záruka a odstraňování poruch a závad

5.1 Poskytovatel odpovídá za vady objednávky, jež má zejména v době jejího předání zákazníkovi. Na případné vady, které se projeví až v průběhu užívání, se nevztahuje záruka v případě, kdy budou způsobené neodborným zásahem zákazníka/uživatele, změnou standardů, vydáním nové verze prohlížeče nebo zařízení, při nedodržení technických podmínek užití díla nebo v případě změny konfigurace serveru.

5.2 Zákazník je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

5.3 Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby, do 3 pracovních dnů od doručení jejich oznámení poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

5.4 Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního platného ceníku poskytovatele.

5.5 Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb uživatelem, jež je doručena poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací formou jejich odečtením z nejbližší platby zákazníka za jakékoli služby nebo navýšením období pro využívání služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neuskutečněné obchody mezi zákazníkem a jeho klienty z důvodu omezení nebo přerušení poskytovaných služeb. Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že vrácení poměrné části ročního poplatku je jedinou odpovědností poskytovatele vůči zákazníkovi z hlediska případného ušlého zisku zákazníka zaviněného neposkytnutím služby poskytovatelem.


6. Trvání, změny a zánik služeb

6.1 Není-li v objednávce specifikováno jinak, všechny služby jsou sjednány na dobu neurčitou. Všechny závazky a povinnosti nabývají platnosti potvrzením objednávky zákazníka poskytovatelem, a to jak prostřednictvím sítě internet, tak osobně či telefonicky.

6.2 Poskytovatel je oprávněn vypovědět službu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva kalendářní měsíce a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

6.3 Zákazník je oprávněn vypovědět službu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva kalendářní měsíce a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

6.4 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od poskytování služeb/smlouvy v případě porušení těchto podmínek zákazníkem. Odstoupení je účinné zasláním odstoupení poskytovatele na elektronickou adresu zákazníka.

6.5 Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi pravidelné poplatky za služby popř. jiné poplatky dle této smlouvy a aktuálně platného ceníku služeb poskytovatele a zákazník je povinen takové poplatky řádně platit.


7. Ochrana osobních údajů

7.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazní uzavřením smlouvy nebo kontaktováním poskytovatele (ať už elektronicky nebo telefonicky), souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele pro úspěšné plnění jeho činnosti a povinností, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník uděluje poskytovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickou komunikací na jím poskytnuté kontaktní údaje.

7.2 Zákazník má právo na opravu poskytnutých údajů včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje, veškeré poskytnuté materiály a další záznamy je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

7.3 Jednotlivé smlouvy a všechny další materiály jsou po svém uzavření poskytovatelem archivovány po dobu 10-ti let, a to v elektronické formě, kde jsou přístupné pouze poskytovateli.

7.4 Voláním na infolinku uděluje zákazník souhlas s nahráváním rozhovoru. V případě nahrávání hovorů rozlišujeme různé situace. První je zjednodušeně telefonát, kde ačkoliv je hovor nahráván, systémově nelze dohledat informaci o tom, kdo je volajícím, a dále se se záznamem nepracuje pro žádný účel, kde se v tomto případě nejedná o zpracování osobních údajů a není nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů (tyto záznamy jsou uchovávány pouze po omezenou dobu, následně se automaticky maží a k jejich dlouhodobému uchovávání není důvod). Druhý typ hovoru je pak telefonát, kdy se jedná o stávajícího nebo nového zákazníka, který poskytne své údaje, a ke kterému může být záznam následně uložen. K tomuto může dojít výhradně a pouze v případě, kdy během hovoru dojde k uzavření objednávky nebo smlouvy, kde je na tuto skutečnost zákazník v průběhu rozhovoru upozorněn a musí k tomu udělit výslovný souhlas. Bez udělení souhlasu nebude záznam přiřazen nebo uchován, na objednávku nebo smlouvu nebude ze strany poskytovatele brán zřetel a zákazník bude vyzván, aby objednávku nebo smlouvu vytvořil jiným, pro něj přijatelným, způsobem.


8. GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů.

8.2 Poskytovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonných i smluvních povinností.

8.3 Klademe vysoký důraz na ochranu osobních údajů, materiálů a veškerých záznamů, a to ať už z pohledu jejich důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. Přijali jsme opatření pro zabezpečení elektronických dat a celého IT prostředí společnosti a jednotlivých provozovaných portálů. Implementovali jsme technické standardy pro bezpečnost provozu na úrovni sítí, databází, serverů, portálů, pracovních stanic apod.

8.4 Nezbytnou součástí našeho řešení je i jasné definování bezpečné manipulace s osobními údaji v tištěné i elektronické podobě. Náš DPO dbá na správné a bezpečné zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců společnosti.

8.5 S ohledem na zákonné požadavky uchováváme dokumentaci s osobními údaji po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností.


9. Závěrečná ujednání

9.1 Strany se dohodly, že jejich smluvní vztah a spory z něho vzniklé se budou řídit obchodním zákoníkem.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke službám poskytovatele.

9.3 V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek.

9.4 Obě strany prohlašují, že tyto podmínky přijímají na základě svobodné a vážně míněné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

9.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2010 a jsou platné ve znění posledních úprav k 4.3.2014.

Zaměřeno na prodej Knihy Černá ovce Facebooku a Nic než marketing jsou praktickým marketingovým průvodcem k dosahování jediného cíle: masivnímu internetovému prodeji zboží a služeb.

Dočasně vyprodáno!

Mám zájem
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.